Wolny Umysł – Medytacja Loving Kindness

wolny umysl

**For English scroll down**

„Miłość, którą dajemy, jest jedyną miłością, jaką zatrzymujemy.”

„Loving Kindness” to poranne, kameralne spotkanie z nauczającym mnichem Phra Pasura Dantamano. Na spotkaniu każdy z osobna, oraz wszyscy razem rozpoczniemy dzień od poświęcenia chwili dla samego siebie. Oczyścimy nasze umysły i odpuścimy myśli, zarówno te o przyszłości jak i o przeszłości. Zostanie tylko ten jeden najważniejszy moment – „teraz”.

Nasz umysł pracuje nieustannie od urodzenia. Myślimy o szkole, pracy, problemach, osądach swoich lub innych na nasz temat. Przejmujemy się, martwimy. Myślimy o wakacjach, marzymy o lepszej pracy, lepszym samochodzie, zastanawiamy się co będzie gdy zdobędziemy założony cel etc.

Na spotkaniu dowiemy się jak oczyścić umysł z natłoku myśli poprzez praktykę medytacji oraz doświadczymy prowadzonej medytacji „Loving Kindness”, medytacji dobroci. Podczas jej praktyki skierujemy nasze dobre intencje oraz miłość do naszych ukochanych, najbliższych znajomych, sąsiadów, całego miasta, kraju, całego świata oraz wszystkich żywych istot i w końcu, oraz przede wszystkim, skierujemy naszą miłość do samych siebie. Stworzymy również ogromną falę dobroci i pozytywnej energii i wyślemy ją w świat.

„Wolny Umysł” to spotkanie w ramach współpracy projekt Ruch i Uważność, oraz Peace Revolution. Jest to spotkanie z nauczającym mnichem Phra Pasura Dantamano, który odwiedza Polskę w ramach projektu „Pokój Wewnątrz, Pokój na Zewnątrz”.

Phra Pasura Dantamano medytuje od ponad 30 lat. Prowadzi zajęcia oraz nauki medytacyjne dla ludzi z różnych religii, nacji oraz kultur na terenie całego świata, między innymi w Indiach, Nepalu, Egipcie, Belgii, Birmie, Bangladeszu, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Rosji na Sri Lance i w wielu innych państwach.

2 października 2023, godz. 9:00 – 11:00

Bilety:

https://ekobilet.pl/…/poznan-wolny-umysl-medytacja…

Spotkanie prowadzone będzie w języku angielskim i tłumaczone na język polski.

***

„The love we give is the only love we keep.”

„Loving Kindness” is a morning, intimate meeting with the teaching monk Phra Pasura Dantamano. At the meeting, each and every one of us will start the day by taking a moment for ourselves. We will clear our minds and let go of thoughts, both about the future and about the past. There will be only this one most important moment – „now”.

Our mind has been working constantly since birth. We think about school, work, problems, our own or others’ judgments about us. We worry, we worry. We think about holidays, we dream about a better job, a better car, we wonder what will happen when we achieve our goal, etc.

At the meeting, we will learn how to clear the mind of the multitude of thoughts through the practice of meditation and we will experience the „Loving Kindness” meditation, the meditation of goodness. During its practice, we will direct our good intentions and love to our loved ones, closest friends, neighbors, the whole city, country, the whole world and all living beings, and finally, and above all, we will direct our love to ourselves. We will also create a huge wave of kindness and positive energy and send it out into the world

„Free Mind” is a meeting as part of the cooperation between the Ruch i Uważność project and Peace Revolution. It is a meeting with the teaching monk Phra Pasura Dantamano, who is visiting Poland as part of the project „Peace Inside, Peace Outside”.

Phra Pasura Dantamano has been meditating for over 30 years. He conducts meditation classes and teachings for people from different religions, nations and cultures all over the world, including India, Nepal, Egypt, Belgium, Burma, Bangladesh, United Arab Emirates, Russia, Sri Lanka and many other countries.

2023, 2 October 2nd, godz. 9:00 – 11:00

Tickets:

https://ekobilet.pl/…/poznan-wolny-umysl-medytacja…

The meeting will be conducted in English and translated into Polish.